ประวัติกองบัญชาช่วยรบที่ 4

เขียนโดย Super User

 

kk1
   เดิม กองพลทหารราบที่ ๕ได้เสนอขอพระราชทานชื่อค่ายทหารที่ อำเภอทุ่งสง ว่า "ค่ายภูมิพล" หรือ "ค่ายยุพราชวิชราลงกรณ์" ครั้นนำกราบบังคมทูลแล้วทรงมีพระราชกระแสว่า การใช้พระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยเป็น ชื่อค่ายทหารนั้นไม่เหมาะสม กองทัพภาคที่ ๔ จึงมอบให้ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ดำเนินการหาชื่อค่ายเพื่อเสนอกองทัพภาคที่ ๔ ต่อไป...
ascom4
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ดำเนินการหาชื่อค่ายทหาร ตามหนังสือ ที่ กห. ๐๓๓๕ ( ๐๓ ) / ๒๕๙๒ 
เรื่อง ขอพระราชทานนามค่ายทหาร ลง ๔ ก.ย. ๒๓ ปัจจุบันได้รับพระราชทานนามค่าย แล้วว่า "ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร" ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ , กองพลทหารราบที่ ๕ และจังหวัดทหารบกทุ่งสง ตามแจ้งความ กองทัพบก ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๔

          กล่าวทั่วไป กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ จัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ ๗๖/๒๑ ลง ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑ โดย อจย. หมายเลข ๕๔ - ๓ และ ๕๔ - ๔ ( ๕ ก.ย. ๑๐ ) มีที่ตั้งอยู่ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช และในระหว่างการจัดตั้งใหม่ มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ในค่ายวชิราวุธ โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ ๔

          การจัดตั้งหน่วยขึ้นตรง บชร.๔ ก่อนที่กองทัพบก จะได้มีคำสั่งจัดตั้ง บชร.๔ ขึ้นมาดังกล่าวข้างต้นนั้น กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยขึ้นตรงของ บชร.๔ ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยให้ ทภ.๔ ทำการบังคับบัญชาไปก่อนจนกว่าจะจัดตั้ง บชร.๔ คือ 
๑. คลังเวชภัณฑ์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ซึ่งจัดตั้งตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๒๘/๑๙ ลง ๑๗ เม.ย. ๑๙ 
๒. กองร้อยสรรพาวุธกระสุน และวัตถุระเบิดที่ ๗ ซึ่งจัดขึ้นตามคำสั่ง (เฉพาะ) ที่ ๔๗/๑๙ ลง ๗ มิ.ย. ๑๙ 
๓. กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบาที่ ๘ บชร.๔ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๒๒ ลง ๖ มี.ค. ๒๒ 
๔. กองร้อยทหารสื่อสารส่งกำลังและซ่อมบำรุงส่วนหน้า บชร.๔ ซึ่งจัดตั้งตามคำสั่ง ทบ. ที่ (เฉพาะ) ที่ ๔๐/๒๒ ลง ๙ มี.ค. ๒๒ 
๕. กองร้อยสรรพาวุธส่งกำลังสนาม บชร.๔ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๔๐/๒๒ ลง ๙ มี.ค. ๒๒

          การเปลี่ยนแปลง บชร.๔ ในปลายปี ๒๒ ทบ. ได้ออกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ ๑๒๘/๒๒ ลง ๑ ต.ค. ๒๒ ซึ่งเป็นผลให้ บชร.๔ มาใช้ อจย. หมายเลข
๕๔ - ๒ และ ๕ - ๓ ( ๓๐ มิ.ย. ๒๑ ) และตามคำสั่งนี้ได้เพิ่ม อจย.หมายเลข ๕๔ - ๔ ( ๓๐ มิ.ย. ๒๑ ) ซึ่งเป็นอัตราการจัดของศูนย์การส่งกำลังบำรุงขึ้นมาด้วย 
๑. ผบ.บชร.๔ มีอัตราสูงขึ้นจาก พ.อ.(พ) เป็น พล.ต. รอง ผบ.บชร.๔ และ เสธ.บชร.๔ มีอัตราสูงขึ้น คือ พ.อ. เป็น พ.อ. (พ) 
๒. ฝ่ายต่าง ๆ ใน บก.บชร.๔ เดิมมี ๑๒ ฝ่าย ยุบลงเสีย ๙ ฝ่าย คือ ฝสห., ฝสพ., ฝพ., ฝยย., ฝขส., ฝส., ฝพธ. แต่ ได้เพิ่ม ฝงป. และ ฝจห. 
     ดังนั้นส่วนกองบัญชาการ จึงประกอบด้วยกอง ๔ กอง และ ฝ่าย ๕ ฝ่าย ดังนี้

      ๒.๑ ส่วนบังคับบัญชา 
    ๒.๒ กองบังคับการส่วนแยก 
    ๒.๓ กองกำลังพล 
    ๒.๔ กองยุทธการและการข่าว 
    ๒.๕ กองส่งกำลังบำรุง 
    ๒.๖ กองบริการ 
    ๒.๗ ฝ่ายธุรการ 
    ๒.๘ ฝ่ายการเงิน 
    ๒.๙ ฝ่ายงบประมาณ 
    ๒.๑๐ ฝ่ายสวัสดิการ 
    ๒.๑๑ ฝ่ายจัดหา

          การเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งถาวร บชร.๔ ได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งถาวรที่ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช เมื่อ ๑๓ ก.พ. ๒๓

          กองทัพบกได้มีคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๗๖/๒๓ เรื่อง การมอบหน่วยทหารให้ บชร.๔ และการบังคับบัญชาหน่วยทหารของ บชร.๔ ลง ๑๖ พ.ย. ๒๓ 
ซึ่งตามคำสั่งดังกล่าว จะมีผลดังนี้ 
     ๑. มอบหน่วยทหารที่เป็น มทบ.๕ ไว้เป็นหน่วยของ บชร.๔ ได้แก่ ส่วนแยกพลาธิการสนับสนุนโดยตรงที่ ๑ ชุดทำล้ายล้าง วัตถุระเบิดที่ ๕ 
          และชุด ช.๙๒ 
     ๒. มอบอำนาจการบังคับบัญชาหน่วย กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์ บรรทุกเบาที่ ๘ กองร้อยทหารสื่อสารส่งกำลัง และซ่อมบำรุงส่วนหน้า 
          และร้อยสรรพาวุธกำลังสนาม ที่ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ ทภ.๔ ให้มาขึ้นการบังคับบัญชากับ บชร.๔

          ต่อจากนั้น กองทัพบกได้จัดหน่วยขึ้นตรงให้กับ บชร.๔ ขึ้นอีกหลายหน่วย ดังนี้ 
     ๑. บก. และ ร้อย. บก. บชร.๔ 
     ๒. ศคบ. บชร.๔ 
     ๓. ร้อย . สพ. กระสุน ที่ ๗ 
     ๔. ชุด ทลร. ที่ ๕ 
     ๕. ร้อย. สพ. ส่งกำลังสนาม 
     ๖. ร้อย. ส. ส่งกำลัง และซ่อมบำรุงส่วนหน้า 
     ๗. ควภ. บชร.๔ 
     ๘. ร้อย. ขส. รยบ. ที่ ๘ 
     ๙. ร้อย. ช. ๙๒ 
     ๑๐. ร้อย. พธ. สนับสนุนโดยตรงที่ ๑ 
     ๑๑. ชุด พธ. บริการ 
     ๑๒. มว. สถานีขนถ่าย 
     ๑๓. ชุดควบคุมการเคลื่อนย้าย 
     ๑๔. บก. ส่วนแยกที่ ๑ 
     ๑๕. ร้อยฝึกเบื้องต้น 
     ๑๖. หน่วย สพ. แยกสมทบส่งกำลังทั่วไป 
     ๑๗. กอง สพ. สนป. ที่ ๑

 

          การปรับปรุงหน่วยรองของ บชร.๔ ตามแนวความคิดของ ทบ.

          เนื่องจากการจัดหน่วย บชร.๔ แต่เดิมเป็นไปตามลักษณะการจัดหน่วยสายยุทธบริการ โดยแยกเป็นหน่วย ช., ส., สพ., ขส., พธ. เป็นต้น
ต่อมากองทัพบกได้เปลี่ยนใหม่โดยเอาภารกิจเป็นหลัก โดยจัด เป็นแบบพันธกิจ เช่น การส่งกำลัง เป็นต้น ดังนั้น กองทัพบก จึงได้มีคำสั่ง ทบ. 
(เฉพาะ) ที่ ๑๗๓/๒๖ ลง ๑๑ ส.ค. ๒๖ ให้จัดตั้ง กอง พัน.สบร. ที่ ๒๔ ขึ้นในปี ๒๘ จัดตั้ง กองพัน สพ. กระสุน ที่ ๒๔ ในปี ๒๙ กองพัน ขส. ที่ ๒๔ 
ในปี ๔๐ และจัดตั้ง กองพัน สร. ที่ ๒๔ ใน ปี ๔๒ แต่ในปัจจุบันยังเป็น ควภ. บชร.๔ เมื่อนำหน่วยขึ้นตรงของ บชร.๔ มาสนธิเป็นแบบพันธกิจ