เขียนโดย Super User
           Mail๑. กล่าวทั่วไป    กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ เป็นหน่วยรับผิดชอบ ทางการส่งกำลังบำรุงสูงสุดของกองทัพภาคที่ ๔ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติงาน ด้านการส่งกำลังบำรุง ตามคำสั่ง กองทัพบก ที่ ๔๘๗/๔๓ ลง ๓ ต.ค. ๔๓ เรื่อง การกำหนดภารกิจ นโยบาย แนวความคิด และขีดความรับผิดชอบใน การส่งกำลังบำรุงของ กองทัพบกตลอดจนคำสั่ง และระเบียบ กองทัพบก ที่เกี่ยวข้องกับการส่งกำลังบำรุงต่าง ๆ
 

           Mail๒. แนวความคิดในการปฏิบัติ
                 ๒.๑ สนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงแก่หน่วยต่าง ๆ กองทัพภาคที่ ๔ หน่วยขึ้นสมทบ และหน่วยอื่น ๆ ตามที่หน่วยเหนือมอบหมายให้          

                 ๒.๒ การส่งกำลังบำรุง จะต้องเป็นตามมาตรฐานเดียวกัน แต่อาจแตกต่างกันตามสภาพที่หน่วยใช้ หน่วยสนับสนุน สภาพภูมิประเทศ สภาพลมฟ้าอากาศ เหตุการณ์เผชิญหน้า หรือ หน่วยนั้น ๆ
                 ๒.๓ ดำเนินการให้มีสิ่งอุปกรณ์ให้ครบตามอัตรา
                 ๒.๔ ดำเนินการสะสมสิ่งอุปกรณ์สำรองสงครามที่จำเป็น หรือกองทัพบกกำหนดไว้รวมทั้งเตรียมการระดมสรรพ กำลัง ทางการส่งกำลัง บำรุงไว้ให้พร้อม
                 ๒.๕ ดำเนินการให้มีการบริหารสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปวงให้แก่หน่วยต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
                 ๒.๖ พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง ให้เหมาะสมทันสมัยอยู่เสมอ

 
          Mail ๓. ความรับผิดชอบในการส่งกำลังบำรุง
                 ๓.๑ สนับสนุนหน่วยส่งกำลังบำรุง ในบังคับบัญชากองทัพภาคที่ ๔ และหน่วยของกองทัพบก ( หน่วยนอกกองทัพ ภาคที่ ๔ ) ที่มีที่ตั้ง หรือเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ของ กองทัพภาคที่ ๔
                 ๓.๒ จัดตั้งตำบลส่งกำลัง ตำบลจ่าย หรือสถานการณ์ส่งกำลังบำรุง ณ ตำบลที่เหมาะสมตามความจำเป็น 
                 ๓.๓ กำกับดูแลการส่งกำลังบำรุง ต่อหน่วยใช้ และหน่วยส่งกำลังบำรุงต่าง ๆ ของ กองทัพภาคที่ ๔ ในฐานะหน่วย รับผิดชอบ ทางการ ส่งกำลังบำรุงสูงสุดของ กองทัพภาคที่ ๔
 
          Mail ๔. สถานการส่งกำลัง และที่ตั้งภายในพื้นที่ ทภ.๔
                 ๔.๑ จังหวัดทหารบกชุมพร ที่ตั้ง อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร 
                 ๔.๒ จังหวัดทหารสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 
                 ๔.๓ มลฑลทหารบกที่ ๔๑ ที่ตั้ง อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
                 ๔.๔ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ที่ตั้ง อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
                 ๔.๕ มลฑลทหารบกที่ ๔๒ ที่ตั้ง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
                 ๔.๖ จังหวัดทหารบกปัตตานี ที่ตั้ง อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี
 
           Mail๕. การปฏิบัติการส่งกำลังบำรุง     เนื่องจากพื้นที่ของ ทภ.๔ มีลักษณะยาวคล้ายดินสอมีหน่วยทางการส่งกำลังบำรุง คือ มทบ. และ จทบ. เรียงรายตั้งแต่เหนือจรดใต้โดยมี บชร.๔ อยู่ตรงกลางจึงทำให้ มทบ./จทบ. เป็นหน่วยสนับสนุน โดยตรงแก่หน่วยใช้ในพื้นที่รับผิดชอบของตน ดังนั้น หากดำเนินการส่งกำลังตามสายงานส่งกำลังตาม ปกติแล้ว ( คลังกรมฝ่าย - บชร.๔ - มทบ. - จทบ. - หน่วยใช้ ) จะทำให้เกิดการส่งกำลังย้อน กลับแก่ จทบ. ที่อยู่ตอนบนของพื้นที่ บชร.๔ ได้ปรับวิธีการปฏิบัติโดยระบุในใบเบิกของ บชร.๔ ว่าประสงค์จะใช้กรมฝ่าย ยุทธบริการ ส่ง สป. ณ ที่ใด ซึ่งทำให้หน่วยใช้ได้รับ สป. รวดเร็วทันความต้องการ
 
           Mail๖. การสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงต่อหน่วยใช้ในพื้นที่รับผิดชอบ
                 ๖.๑ จทบ.ช.พ. ให้การสนับสนุโดยตรงแก่หน่วยใน จ.ชุมพร และ จ.ระนอง ได้แก่ จทบ.ช.พ. , ร.๒๕ พัน.๑ , ร.๒๕ พัน.๒ , ป.พัน.๒๕
                 ๖.๒ จทบ.ส.ฎ. ให้การสนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยใน จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ จทบ.ส.ฎ. , ร.๒๕ , ร.๒๕ พัน.๓ และ ศปภอ.ทภ.๔
                 ๖.๓ มทบ.๔๑ ให้การสนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่ บก. และ ร้อย.บก.ทภ.๔ ,
ร.๑๕ , ร.๑๕ พัน.๒ , ป.๕ , ป.พัน.๑๐๕ , ส.พัน.๒๔ , ร้อย.ปจว.ที่ ๔ , บ.พล.ร.๕ , ( เฉพาะ สป.๓ ) รพ.ค่ายวชิราวุธ และ ร้อย.ฝรพ.ที่ ๔ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
                 ๖.๔ บชร.๔ ให้การสนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ( บชร.๔ , บก. และ ร้อย.บก.พล.ร.๕ , กอง สพบ.พล.ร.๕ , 
กอง พธ.๕ , ส.พัน.๕ , ช.พัน.๕ , ร้อย.สห.พล.ร.๕ , ม.พัน.๑๖ ป.พัน.๑๕ , ร้อย.ลวไกล ๕ , ร้อย.ม.ลว.๕ , พัน.สร.๕ , ร้อย.บ.พล.ร.๕ (เว้น สป.๓) รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร และ จทบ.ท.ส. หน่วยใน จ.ตรัง ร.๑๕ พัน.๔ และหน่วยใน จ.กระบี่ ( ร.๑๕ พัน.๑ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ) ให้การ สนับสนุนทั่วไปแก่ มทบ. , จทบ. , และ หน่วยสนับสนุนโดยตรงของ พล.ร.๕ และ กรม.ทพ.ทภ.๔ ทั้งสิ้น
                 ๖.๕ จทบ.ป.น. ให้การสนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยใน จ.ปัตตานี , จ.ยะลา , และนราธิวาส ได้แก่ จทบ.ป.น. , ร.๕ พัน.๒ , ร.๕ พัน.๓ , พัน.พัฒนา ๔ และ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
                 ๖.๖ มทบ.๔๒ ให้การสนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยใน จ.สงขลา และ พัทลุง ได้แก่ มทบ.๔๒ , ร.๕ พัน.๑ , พล พัฒนา ๔ , ช.๔๐๑ , ช.๔๐๒ , กรม พัฒนา ๔ , ร.๕ , รพ.ค่ายเสนาณรงค์ และ ป.พัน.๕
 
           Mail๗. การส่งกำลัง
                 ๗.๑ การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๑
                        - หน่วยใช้จัดหาอาหารในท้องถิ่น
                        - มทบ./จทบ. จัดหาข้าวสาร และเชื้อเพลิงในท้องถิ่นสนับสนุนหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ เว้น บชร.๔ ดำเนินการ ได้แก่นขต.บชร.๔ เอง
                        - เสบียง ก ( อาหารกระป๋อง ) พธ.ทบ. วางระดับไว้ที่ บชร.๔ , มทบ./จทบ.
                        - เสบียง ข. และ ค. ( งบ ศปก.ทบ. ) บชร.๔ เป็นหน่วยเก็บรักษา และแจกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติงาน ในสนาม ตามแผน การแจกจ่ายของ ทภ.๔
                        - เสบียง ค. ( ทรงชีพยามฉุกเฉิน ) ทบ. จะแจกจ่ายให้เป็นครั้งคราว ซึ่ง ทภ.๔ และ บชร.๔ ปฏิบัติ ตามที่ ทบ. กำหนด
                 ๗.๒ การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
                        - สป.๒ และ ๔ สาย พธ. วางระดับไว้ที่ บชร.๔ , มทบ. และ จทบ.
                        - สป.๒ และ ๔ สาย สพ. จะวางระดับไว้ที่ บชร.๔ เฉพาะ สป. สิ้นเปลือง
                        - สป.๒ และ ๔ สาย อื่น ๆ สนับสนุนหน่วยใช้ตามสายงานส่งกำลัง
                 ๗.๓ การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ.
                        - พธ.ทบ. สั่งจ่ายมายัง คลัง ปตท.ส่วนภูมิภาค ตามใบเบิก
                        - คลัง ปตท.ส่วนภูมิภาคจัดส่งไปยัง บชร.๔ , มทบ./จทบ.
                        - วางระดับไว้ที่ บชร.๔ มทบ./จทบ. เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ในพื้นที่รับผิดชอบ
                 ๗.๔ การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
                        - กระสุนฝึก - ศึกษา หน่วยใช้เบิกตามเครดิตประจำปี
                        - กระสุนสำรองสงครามปกติ จะเก็บรักษาไว้ที่คลัง สป.๕ บชร.๔ แต่ ทภ.๔ มีนโยบายให้แบ่ง เก็บรักษาตามคลัง สป.๕ ของ มทบ.๔๑ , มทบ.๔๒ , จทบ.ช.พ. และ จทบ.ป.น. อีกด้วย
                        - หน่วยใช้รับการสนับสนุน จาก บชร.๔
                        - มทบ./จทบ. รับการสนับสนุนจาก บชร.๔
                        - บชร.๔ รับการสนับสนุนจาก สพ.ทบ. ( คส.๔ และ ๖ )
                 ๗.๕ การส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อม และการซ่อมบำรุง
                        - หน่วยใช้อัตรากองพล รับการสนับสนุนจากหน่วยสนับสนุนของกองพล
                        - หน่วยสนับสนุนของกองพล รับการสนับสนุนจาก บชร.๔
                        - หน่วยใช้ในพื้นที่ มทบ./จทบ. ส่งซ่อมยุทโธปกรณ์ผ่าน มทบ./จทบ. มายัง บชร.๔
                        - บชร.๔ ดำเนินการซ่อม ขั้น ๓ และ ๔ ( อย่างจำกัด ) งานซ่อมที่เกินขีดความสามารถของ บชร.๔ จะดำเนินการการซ่อม ขั้นต่อไป ( สพ.ทบ. )
                        - จัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ไปดำเนินการซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. และ สาย พธ. ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ ทภ.๔
                        - นอกเหนือจากสายส่งกำลังบำรุงตามปกติแล้ว บชร.๔ ยังได้รับโอนงบประมาณงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุง จำนวนหนึ่ง มาดำเนินการเองในท้องถิ่น ได้แก่
                        - งบประมาณการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานยนต์ล้อ และสายพาน สาย สพ.
                        - งบประมาณจ้างซ่อมยานยนต์ล้อ และสายพาน สาย สพ.
                        - งบประมาณจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สาย พ.
                        - งบประมาณจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สาย พธ. , ช.