ภารกิจ ขีดความสามารถ

เขียนโดย Super User
Internetกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
ascom4
            ภารกิจ
                    ๑. อำนวยการ และควบคุมการปฏิบัติ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานส่งกำลังบำรุงให้ เป็นไปตามนโยบาย และแบบธรรมเนียม ของทางราชการ
                    ๒. จัดส่งกำลังบำรุง เพื่อสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ บชร.๔ ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และทันเวลา การแบ่งมอบเป็นหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
           ขีดความสามารถ
                    ๑. จัดงานการส่งกำลังบำรุง เพื่อสนับสนุนหน่วยทหารที่มีกำลังพลประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ คน
                    ๒. สามารถควบคุมงานส่งกำลังบำรุง เพื่อสนับสนุนหน่วยทหารที่มีกำลังพล มากกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ได้ถ้าเพิ่มเจ้าหน้าที่
                    ๓. ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ทางบัญชีของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพภาค.
Internetกองร้อยกองบังคับการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
Unit (1)
         ภารกิจ    สนับสนุนทางธุรการการบริการ การติดต่อสื่อสาร ให้กับกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
           การแบ่งมอบ    เป็นหน่วยในอัตราของกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
           ขีดความสามารถ    ดำเนินการทางธุรการ การติดต่อสื่อสาร การเลี้ยงดู การส่งกำลัง การซ่อมบำรุงขั้นหน่วย การขนส่งทางรถยนต์ และการระวังป้องกันให้กับ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
Internetศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง
Unit (1)
            ภารกิจ
                    ๑. อำนวยการ และควบคุมการปฏิบัติ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานส่งกำลังบำรุงให้ เป็นไปตามนโยบาย และแบบธรรมเนียม ของทางราชการ
                    ๒. จัดส่งกำลังบำรุง เพื่อสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ บชร.๔ ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และทันเวลา การแบ่งมอบเป็นหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
           ขีดความสามารถ
                    ๑. จัดงานการส่งกำลังบำรุง เพื่อสนับสนุนหน่วยทหารที่มีกำลังพลประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ คน
                    ๒. สามารถควบคุมงานส่งกำลังบำรุง เพื่อสนับสนุนหน่วยทหารที่มีกำลังพล มากกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ได้ถ้าเพิ่มเจ้าหน้าที่
                    ๓. ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ทางบัญชีของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพภาค.
Internetคลังเวชภัณฑ์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
Unit (4)
             ภารกิจ    รับเก็บรักษา แจกจ่าย และซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ทุกชนิด เพื่อสนับสนุนการส่งกำลัง และซ่อมบำรุง แก่หน่วยรักษาพยาบาล และหน่วยเสนารักษ์ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการช่วยรบ
           การแบ่งมอบ    เป็นหน่วยในอัตราของกองบัญชาการช่วยรบ ( ซึ่งในอนาคตจะเป็นกองพันเสนารักษ์ที่ ๒๔ )
           ขีดความสามารถ
                    ๑. สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ทุกชนิดให้กับหน่วยรักษาพยาบาล และหน่วยเสนารักษ์ต่าง ๆ ในเขต พื้นที่รับผิดชอบในยามปกติ ๖๐ วัน ในยามสงคราม ๓๐ วัน
                    ๒. สามารถทำการซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ถึงขั้น ๔ 
Internetกองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๔
Unit (10)
         ภารกิจ    ปฏิบัติการสนับสนุนหน่วยทหารในพื้นที่เกี่ยวกับ
                    ๑. ส่งกำลัง สป.๑ , สป.๒-๔ , และ สป.๓ เว้น สป.๒-๔ สายแพทย์และชิ้นส่วนซ่อมอากาศยาน
                    ๒. ดำเนินการเรื่องสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย
                    ๓. ดำเนินการป้องกัน และทำลายล้างเกี่ยวกับ เคมี ชีวะ รังษี อย่างจำกัด
                    ๔. จัดบริการด้านการศพ
           การแบ่งมอบ    เป็นหน่วยในอัตราของกองบัญชาการช่วยรบ ๑ กองพัน ต่อ ๑ กองบัญชาการช่วยรบหรืออาจจัด ให้กองบัญชาการอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
           ขีดความสามารถ
                    ๑. เมื่อบรรจุกำลังพลเต็มอัตรา สามารถส่งกำลัง และบริการในหน้าที่สนับสนุนได้ ๒ กองพล หรือมากกว่า เมื่อได้รับการเพิ่มเติมกำลัง
                    ๒. การเคลื่อนย้ายหน่วยกระทำได้อย่างกำจัด
                    ๓. สามารถป้องกันตนเองได้เมื่อจำเป็น
Internetกองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๔
Unit (6)
           ภารกิจ
                    ๑. ปฏิบัติการซ่อมบำรุง ขั้น ๓ และ ๔ ดำเนินการกู้ซ่อม และส่งกลับยุทโธปกรณ์หน่วยในพื้นที่ ทภ.๔ เว้นยุทโธปกรณ์สายแพทย์ สายการสัตว์ และอากาศยาน
                    ๒. สนับสนุนการซ่อมบำรุง ( ขั้น ๓ และ ๔ ) เป็นส่วนรวมให้กับหน่วยสนับสนุนโดยตรง ของกองพลทหารราบที่ ๕
                    ๓. ทำหน้าที่เป็นตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์เพื่อการส่งกลับ
           การแบ่งมอบ    เป็นหน่วยอัตราของกองบัญชาการช่วยรบ ๑ กองพัน ต่อ ๑ กองบัญชาการช่วยรบ หรืออาจจัดให้กองบัญชาการอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
           ขีดความสามารถ
                    ๑.สามารถสนับสนุนการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของหน่วยพลรบได้ ๒ กองพล หรือมากกว่า เมื่อได้รับการเพิ่มเติมกำลัง
                    ๒. การเคลื่อนย้ายทำได้จำกัด
Internetกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๔
Unit (12)
         ภารกิจ    ปฏิบัติการสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุง สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ แก่หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งการบริการ
ทำลายล้างวัตถุระเบิด
           การแบ่งมอบ    เป็นหน่วยในอัตราของกองบัญชาการช่วยรบ ๑ กองพัน ต่อ ๑ กองบัญชาการช่วยรบ หรืออาจจัดให้กองบัญชาการอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
           ขีดความสามารถ
                    ๑. สามารถจัดตั้งตำบลส่งกำลังกระสุน เพื่อสนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
                    ๒. สามารถจัดตั้งคลังกระสุนของกองทัพ เพื่อสนับสนุน โดยตรงให้หน่วยในพื้นที่ที่ข้างหลังกอง ทัพและเพิ่มเติมกระสุนให้ตำบล ส่งกำลังกระสุนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
                    ๓. สามารถทำลายกระสุนวัตถุระเบิดในพื้นที่รับผิดชอบ
                    ๔. การเคลื่อนย้ายทั้งหน่วยต้องได้รับการสนับสนุนยานพาหนะเพิ่มเติม
                    ๕. สามารถทำการป้องกันตนเองได้
Internetกองพันทหารขนส่ง ที่ ๒๔
Unit (7)
         ภารกิจ    ปฏิบัติการสนับสนุนขนส่งกำลังพล และสิ่งอุปกรณ์ ให้แก่หน่วยพื้นที่รับผิดชอบ
           การแบ่งมอบ    เป็นหน่วยในอัตราของกองบัญชาการช่วยรบ ๑ กองพัน ต่อ กองบัญชาการช่วยรบ หรืออาจจัดให้ กองบัญชาการอื่น ๆ
ได้ตามความเหมาะสม
           ขีดความสามารถ
                    ๑. เมื่อปฏิบัติงานเป็นหน่วย คิดยานพาหนะใช้งาน ๗๕ % และปฏิบัติการขนส่งระยะไกล ๑ เที่ยว/วัน ปฏิบัติการระยะใกล้ ๔ เที่ยว/วัน
                              - ขนส่งยุทโธปกรณ์ทั่วไป ระยะใกล้ได้ ๒,๓๐๔ ตัน และสามารถเคลื่อนย้ายรถสายพานได้ ๔๘ คน/วัน ( ขนาด ๒๕ ตัน )
                              - ขนส่งยุทโธปกรณ์ทั่วไป ระยะไกล ได้ ๔๗๖ ตัน และสามารถเคลื่อนย้ายรถสายพานได้ ๑๒ คัน/วัน
                    ๒. รบอย่างทหารราบได้ เมื่อจำเป็นในช่วงเวลาอันจำกัด