ตรวจเยี่ยมหน่วย พัน.สบร.24 บชร.4

เขียนโดย Super User
01

     เมื่อ 6 ต.ค. 58,1030 พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.4 ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านงานด้านการส่งกำลังและการบริการของหน่วย พัน.สบร.24 บชร.4 ในโอกาสนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานด้านควบคุม การเก็บรักษา การแจกจ่าย และการบริหารจัดการคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ พัน.สบร.24บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

02 03
04 05
07 08
09 10
 11 12 
 13 14 
 15  
lineA091