^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity
กองบัญชาการช่วยรบที่ 4
----------------------

เมื่อ 5 ก.พ. 61,1300 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 พบปะกำลังพล พลทหารกองประจำการของหน่วย บก.บชร.4 และ นขต.บชร.4 เพื่อเน้นย้ำเกี่ยวกับสิทธิกำลังพล ความรักชาติ รักหน่วย ตลอดจนปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้ทหารกองประจำการเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ ยาเสพติด เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของหน่วยและ ทบ.ต่อไป ณ พัน.ซบร.24 บชร.4

ในภาพอาจจะมี 9 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

002