พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

เขียนโดย Super User
03

003

เมื่อ ๑๗ พ.ย. ๕๘ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๑,๒ และ ๓ ได้จัดพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘ และแนะนำผู้บังคับบัญชา โดยมี พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔ เป็นประธานฯ ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทหารใหม่ และเน้นย้ำการปฏิบัติของผู้ฝึก,ครูฝึก และครูทหารใหม่ โดยให้ยึดถือแบบธรรมเนียมและระเบียบของ ทบ.อย่างเคร่งคัด บริเวณสนามหน้า ร้อย.บก.บชร.๔

 
   
01 02
04 05
06 07
08 09
10 11
13 14
15 16
18
19
20
lineA091