^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

เมื่อ 24 เม.ย.62 ตามสั่งการ ของ มทภ.4 ให้ บชร.4 ดำเนินการจัด รยบ.น้ำขนาด 6,000 ลิตร สนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยด้านภัยแล้ง ให้กับ จว.ภ.ต. ในการนั้น พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 จึงได้สั่งการให้ นขต.บชร.4 จัด รยบ.น้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน สนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือภัยแล้งให้กับ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งใน จว.ภ.ก. และจัด กพ.จิตอาสาร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ปัจจุบัน รยบ.บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ถึง จุดนัดพบขั้นต้น ณ ด่านตรวจเพื่อความมั่นคงท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภ.ต. เมื่อ 0730 ของ 24 เม.ย.62 เพื่อเตรียมการในการรับภารกิจ ในการรับน้ำและนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ จว.ภ.ก. ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, รถยนต์ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี กลางคืน และสถานที่กลางแจ้ง