สอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย Super User

>> เมื่อ 20 ม.ค.64, 0630 พล.ต.ฐกร เนียมรินทร์ ผบ.บชร.4 เป็นประธาน ในการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ไม่จำกัดคุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของบชร.4 ได้รับการจัดสรร โควตาจำกัดเหล่า พธ. จำนวน 1 อัตรา และ โควตาไม่จำกัดเหล่า จำนวน 1 อัตรา โดยมี กำลังพล นขต.บชร.4 เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จำนวน 8 นาย โดยมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สอบภาควิชาการ และสอบสัมภาษณ์ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ ทบ. กำหนด ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

002

558485

558486

558487 558488