^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

การสอบบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

4

::เมื่อ 15 พ.ค.60 พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 เป็นประธานในการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการในส่วนของ บชร.4 จำนวน 17 อัตราโดยมีผู้สมัครผ่านการทดสอบร่างกายช่วงเช้าจำนวน 108 คนเพื่อทำการสอบภาคทฤษฏี ณ ร้อย.บก.บชร.4 โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 41 คน::

3
1 
 2
 5
6 
 7
 9
 12
 13
original 1197086941