^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน, อาคารบ้านพัก และโรงนอนทหาร วงเงิน 4,302,000.-บาท

ตารางแสดงวงเงิน

กรุณาดาวน์โหลด

แบบแสดงปริมาณงาน (ปร.4)
กรุราดาน์โหลด1

กรุราดาน์โหลด2

กรุราดาน์โหลด3

กรุราดาน์โหลด4

กรุราดาน์โหลด5

กรุราดาน์โหลด6

กรุราดาน์โหลด7

กรุราดาน์โหลด8

กรุราดาน์โหลด9

กรุราดาน์โหลด10

กรุราดาน์โหลด11

กรุราดาน์โหลด12

กรุราดาน์โหลด13

กรุราดาน์โหลด14

กรุราดาน์โหลด15

กรุราดาน์โหลด16

กรุราดาน์โหลด17

กรุราดาน์โหลด18

กรุราดาน์โหลด19

กรุราดาน์โหลด20

กรุราดาน์โหลด21

แบบสรุปราคากลาง (ปร.5-6)

กรุณาดาวน์โหลด1

กรุณาดาวน์โหลด2

กรุณาดาวน์โหลด3

กรุณาดาวน์โหลด4

กรุณาดาวน์โหลด5