ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 3,891,000.- บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

| |