ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,666,700- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

| |