ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคาร กองบังคับการ กองพัน อาคาร ๒ ชั้น และเสาธง สนับสนุนหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๔,๗๙๓,๗๐๐.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

| |